Insert Table1( col1, col2, col3 )

values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), (v31,v32,v33)

Advertisements